Privacy Policy Adviestool

INretail hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. INretail bestaat uit de vereniging INretail en INretail Service B.V.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als INretail zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens door middel van de adviestool
Persoonsgegevens van gebruikers van de adviestool worden door INretail verwerkt om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens van derden die worden ingevoerd om documenten op te kunnen stellen worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het opstellen van het document en indien nodig daarover advies te geven.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst (leden van INretail) of de gebruikersovereenkomst voor de adviestool.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan INretail de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
·        Naam;
·        E-mailadres;
·        Naam bedrijf;
·        Gegevens wederpartij;
·        Eventuele andere gegevens die noodzakelijk zijn inzake het adviestraject.

 Jouw persoonsgegevens worden door INretail opgeslagen gedurende de tijd dat je gebruik maakt van de adviesdienst en daarna nog gedurende in ieder geval zeven jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
·        Het verzorgen van onze website(s);
·        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
·        Alle personen die namens INretail van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
·        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
·        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
·        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
·        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! De volledige Privacy Policy van INretail kan je hier raadplegen: Privacy | INretail

Contactgegevens
INretail Service B.V.
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG te Zeist
privacy@INretail.nl